Yappy Birthday Singing Telegram

eCard Verse:

Yappy Birthday!