Beautiful You

eCard Verse:

Be YOU tiful Happy Birthday to beautiful you!