Love You Latkes Hanukkah Printable Cards

Love You Latkes

Inside Verse:

Love you latkes!
Happy Hanukkah