eCard Verse:

SHALOMENGLISH TRANSLATION "Shalom"

Shalom